پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش قبول درخواست ثبت املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر ازقبيل قانون مدنی و کيفری و غيره برای خود هدفی دارد که يکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکيت مالکين و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی ديگران در امان بماند و مالکيت افراد از امنيت برخوردار باشد با اين مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گرديد که از تاريخ تصويب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود دارد و در ساير نقاط پس از تشکيل اداره ثبت کليه اموال غيرمنقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده کثيری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر مبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند. اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانيکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمايند که جريان آن به شرح زير می باشد: ابتدا متقاضی بايستی تقاضای خود را همراه با يک برگ استشهاد محلی که به تاييد اهالی محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و ساير مدارک ديگر ازقبيل قولنامه عادی يا هر مدرک مرسوم ديگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم نمايد. در استشهاد محلی يا قولنامه عادی بايستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قيد شود درصورتيکه متقاضی آن را بطور عادی از ديگری خريداری نموده مشخصات فروشنده نيز بايستی قيد شده باشد. مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابرازی درصورتيکه آنها را کافی تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلی را با توجه به دفتر اوقات که دراختيار دارد تعيين و به متقاضی اعلام می دارد. متصدی دفتر انديکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکيل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بايگانی ارسال می دارد. مسئول بايگانی با مراجعه به دفتر توزيع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و درصورتيکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقيمانده را تعيين و مراتب را گواهی نمايد. تذکر 1: دفتر توزيع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان بترتيب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گرديده. سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بايگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماينده و نقشه برداری را جهت عزيمت به محل وقوع ملک بمنظور تحقيقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظيم صورت مجلس و ترسيم ملک تعيين و نيز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتيجه به او اعلام می دارد. بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد و به نماينده و نقشه بردار فوق العاده ماموريت و هزينه سفر تعلق گيرد متقاضی مکلف است فوق العاده يادشده را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد که در اين صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه ميزان فوق العاده متعلقه نسبت به ايام ماموريت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسليم و او پس از توديع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می نمايد تا ضميمه پرونده شود. آنگاه نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند و پس از استقرار در محل نماينده با توجه به مدارک ابرازی و سوابق امر و وضعيت مجاورين و مشاهدات عينی و پرسش از همسايگان و مطلعين تحقيقات لازم را پيرامون چگونگی مالکيت و نحوه تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نيز نقشه ملک را برداشت می نمايد. سپس نماينده با توجه به مجموع تحقيقات بعمل آمده صورتجلسه معاينه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظيم و نقشه بردار نيز کروکی ملک را ترسيم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورين در صورتيکه ثبت ملک را خالی از اشکال ديد اظهارنامه ثبت ملک را نيز تنظيم و پس از امضاء وسيله خود و مالک يا نماينده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نمايد. در صورتجلسه که تحت عنوان صورتجلسه معاينه محلی و احراز تصرف مالکانه تنظيم می شود نماينده بايستی ضمن اشاره به دستور رئيس ثبت مبنی بر عزيمت به محل تاريخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نيز روز معاينه محلی را قيد سپس مشاهدات خود و نحوه مالکيت متقاضی را با تعيين ايادی مربوطه بنحوی که ارتباط متقاضی را با کسيکه ملک در دفتر توزيع اظهارنامه به نام او معرفی شده مشخص نمايد همچنين حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملک را که وسيله نقشه بردار تعيين می شود در صورت جلسه قيد نموده و نظر نهائی خود را درخصوص بلااشکال بودن ثبت ملک بطور صريح مرقوم دارد. هم چنين در هنگام تعيين شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتيکه مجاورين آن فاقد شماره باشند برای آنها نيز بايستی شماره تعيين و در تعريف حدود و مشخصات ملک مورد تقاضا شمارات مجاورين نيز بايستی مشخص شده باشد. در اظهارنامه ثبت ملک که نماينده آنرا همراه با صورتجلسه معاينه محل و احراز تصرف مالکانه تنظيم می نمايد بايستی مشخصات کامل مالک يا مالکين براساس مندرجات شناسنامه آنها قيد شود و از استناد به مشخصات مندرج در ساير اوراق و مدارک متقاضی ازقبيل گواهينامه رانندگی و امثالهم جدا اجتناب شود. هم چنين ساير ستون های اظهارنامه بايستی بطور دقيق و با خط خوانا تکميل و پس از امضاء نماينده و متقاضی همراه با صورتجلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئيس ثبت ارائه گردد. لازم به ذکر است که کل قيمت ملک مورد تقاضا براساس قيمت منطقه ای وسيله نقشه بردار تعيين و در ستون مربوط در اظهارنامه قيد می شود. رئيس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماينده و نقشه بردار و بررسی صورتجلسه معاينه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبيق مندرجات آن با مدارک ابرازی متقاضی درصورتيکه تحقيقات انجام شده و صورتجلسه تنظيمی را کافی تشخيص دهد پس از کنترل مندرجات اظهارنامه با صورتجلسه معاينه محلی آن را امضاء سپس اظهارنامه را در دفتر کد 304 (دفتر ثبت اظهارنامه) ثبت و شماره رديف دفتر را روی اظهارنامه قيد و سوابق را جهت ثبت اظهارنامه در دفتر انديکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار بترتيب به دفتر و حسابداری ارجاع می نمايد. پس از ثبت اظهارنامه در دفتر انديکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود و در آنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه برمبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم را صادر و جهت واريز به حساب مربوطه نزد بانک ملی به متقاضی تسليم و نيز فوق العاده نماينده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت می نمايد. متقاضی پس از واريز حقوق دولتی متعلقه در بانک نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده گردد. متصدی حسابداری پس از ضميمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتی به پرونده شماره قبض و ميزان حق الثبت و مقدماتی را به تفکيک در اظهارنامه قيد و پرونده را جهت اقدامات بعدی به بايگانی ارسال می دارد. متصدی بايگانی مراتب ثبت ملک را در مقابل شماره ملک مورد ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه قيد و پس از ثبت در دفتر آمار پرونده را در رديف ساير پرونده هائی که بايستی آگهی نوبتی نسبت به آنها تهيه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدی متقاضی را که معمولا پايان انقضاء زمان واخواهی آگهی نوبتی ملک است به متقاضی اعلام می دارد. تذکر 2: در انجام هر يک از مراحل قبول ثبت چنانچه قانونا نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح ملاحظه شد بايستی انجام شود بديهی است که استعلام های بی مورد و بدون مجوز که موجب ايجاد وقفه در انجام کار متقاضی شود خلاف مقررات بوده و بايستی از آن اجتناب شود.

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم