سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۵
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش افراز املاک

چنانچه دو يا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکيت داشته باشند هر يک از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از ساير مالکين ديگر اقدام نمايند اين عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گويند. در افراز حتما بايد تعداد مالکين دو نفر يا بيشتر باشند يا به عبارت ديگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است. متقاضی يا متقاضيان بايستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعيين مشخصات کامل و آدرس ساير مالکين مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسليم دارند. مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و رسيدگی بترتيب به بايگانی و يکی از نمايندگان ثبت ارجاع می نمايد. تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و متصدی بايگانی پرونده مربوطه را از رديف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماينده تعيين شده ارسال می دارد. نماينده ثبت پرونده و وضعيت ثبتی آن را بررسی و مراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جريان ثبتی پرونده و اينکه آيا نسبت به آن سند مالکيت صادر شده يا خير ضمن اظهارنظر صريح درخصوص امکان يا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند. مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماينده و بررسی پرونده تصميم لازم مبنی بر قبول يا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاينه محل را نيز تعيين و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهيه اخطار لازم و دعوت ازمالکين و شرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع می نمايد. تذکر 1- درصورتيکه تصميم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود مراتب بايستی به متقاضی يا متقاضيان ابلاغ گردد. نقشه بردار روز معاينه محل را طی اخطاری به کليه مالکين مشاعی ابلاغ و از آنها دعوت می نمايد که در روز و ساعت تعيين شده در محل وقوع ملک حضور يابند و تاکيد می نمايد که عدم حضور ساير مالکين مانع از انجام عمليات افراز نخواهدبود. اخطارهای تهيه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به متقاضی و ساير مالکين مشاعی به مامور ابلاغ تسليم می گردد، بديهی است چنانچه محل وقوع ملک و اقامت مالکين مشاعی و شرکاء در حوزه استحفاظی ژاندارمری باشد اخطارهای دعوت بايستی از طريق ژاندارمری به آنها ابلاغ شود. مامور ابلاغ يا پاسگاه ژاندارمری اخطارها را به موقع به مالکين مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحويل يا ارسال می دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها و حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاينه محل صادر می نمايد. در روز معاينه محل نماينده و نقشه بردار مربوطه به اتفاق متقاضی جهت انجام عمليات افراز به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند. تذکر 2- چنانچه محل وقوع ملک خارج از شع-اع 30 کيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضی مکلف است به شرحی که در مباحث قبل گفته شد آن را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد. پس از حضور در محل و معرفی ملک وسيله متقاضی نماينده حدود آن را با مجاورين و مندرجات پرونده ثبتی تطبيق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز را با توجه به ميزان مالکيت و تصرفات و رعايت حقوق مالکين برداشت و ترسيم نموده و قطعات مفروز را به نرخ منطقه ای ارزيابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می نمايد. درصورتيکه محل وقوع ملک داخل در محدوده خدمات شهری باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عنداللزوم جهت تاييد و اظهارنظر به شهرداری و در صورتيکه خارج از محدوده خدمات شهری باشد به مراجع ذيربط ارسال می گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری يا مراجع ديگر جهت ضبط به بايگانی ارسال می شود. بعد از برگشت نقشه از مراجع ياد شده نماينده با توجه به نقشه ترسيمی و به نحوی که در تفکيک معمول است صورتجلسه افراز را تنظيم و هر يک از قطعات افراز شده را در سهم مالک مربوطه قرارداده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امکان به امضاء متقاضی و ساير شرکاء رسانيده و جهت اتخاذ تصميم نزد مسئول اداره ارسال می دارد. در صورتجلسه افراز بايستی ابتدا حدود کل ملک و سپس حدود قطعات افراز شده بترتيب و با تعيين شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد موردنظر قرار داده شود. آنگاه مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبيق حدود و مشخصات قطعات مفروز مندرج در صورتجلسه و نقش افراز و ساير مکاتبات انجام شده درصورتيکه اقدامات معموله را کافی تشخيص دهد تصميم خود مبنی بر افراز ملک را بنحويکه انجام شده ذيل صورتجلسه مرقوم می دارد. سپس تصميم مسئول اداره همراه با يک نسخه فتوکپی از نقشه و صورتجلسه افراز طی اخطاری به کليه مالکين مشاعی ابلاغ می شود تا چنانچه به تصميم مذکور و نحوه افراز اعتراضی دارند مراتب را ظرف ده روز از تاريخ رويت اخطار کتبا به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تسليم دارند. اخطار مذکور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به مالکين مشاعی به مامور ابلاغ يا حسب مورد ژاندارمری تسليم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده جهت ضبط به بايگانی اعاده می شود. پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضی يا متقاضيان می توانند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضائی صالحه مبنی بر عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر تقاضای صدور سند مالکيت سهمی خود بطور مفروز را از اداره ثبت بنمايند. مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و اقدام بترتيب به بايگانی و يکی از نمايندگان ثبت ارجاع می نمايد. بايگانی پرونده مربوطه را ضميمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماينده ثبت ارسال می دارد. سپس نماينده با توجه به صورتجلسه افراز پيش نويس سند مالکيت قطعه يا قطعات مفروز موردنظر را تهيه و پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی می فرستد. متصدی دفتر بازداشتی پس از گواهی عدم بازداشت آن را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزينه افراز و ساير حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی يا متقاضيان و بهاء دفترچه سند مالکيت به حسابداری فرستاده می شود. متصدی حسابداری هزينه افراز را با توجه به برگ ارزيابی تنظيم شده وسيله نقشه بردار و نيز ساير حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و بهاء دفترچه سند مالکيت را منظور و فيش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسليم می دارد. متقاضی پس از واريز وجوه مندرج در فيش نزد بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می دهد. متصدی حسابداری پس از ضميمه نمودن قبض مربوطه و گواهی وصول حقوق دولتی و هزينه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می دارد. متصدی دفتر املاک صورتجلسه افراز و پيش نويس سند مالکيت را ثبت دفتر املاک نموده و سند مالکيت اوليه متقاضی يا متقاضيان را ابطال و سند جديد را تحرير و مراتب ابطال اسناد مالکيت مشاعی را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می نمايد. مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده ثبت دفتر املاک و سند مالکيت تحرير شده و بخشنامه تنظيمی را امضاء می نمايد. بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد و پرونده جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی فرستاده می شود. در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هويت متقاضی يا متقاضيان به نحوی که در مباحث قبل توضيح داده شد در قبال اخذ رسيد به آنان تسليم و پرونده در رديف خود ضبط می شود. تذکر 3- چنانچه متقاضی يا متقاضيان نتوانند آدرس محل سکونت ساير شرکاء را تعيين و اعلام نمايند ابلاغ هرگونه اخطار به آنها برابر مقررات آئين نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و از طريق درج در روزنامه انجام پذير خواهدبود.

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم