سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۵۱
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57)

گرچه بموجب قانون مصوب 22 آبان 1357 اختيار افراز املاک مشاع به ادارات ثبت اسناد و املاک تفويض گرديده و ادارات ثبت مجاز به انجام افراز املاک مشاع حسب تقاضای احد يا تعدادی از مالکين مشاعی می باشند ولی بموجب ماده دوم قانون مذکور هر يک از شرکاء می توانند به تصميم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملک در مهلت مقرر در ماده 2 قانون يادشده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک (دادگاه حقوقی) اعتراض نمايند که در اين صورت ادارات ثبت سوابق افرازی و عنداللزوم پرونده ثبتی را حسب تقاضای مرجع يادشده جهت رسيدگی نهائی به دادگاه حقوقی مربوطه ارسال می دارند. بديهی است دادگاه حقوقی پس از رسيدگی نهائی يا تصميم افراز متخده از طرف اداره ثبت را تاييد يا خود مبادرت به صدور حکم ديگری می نمايد که در هر صورت حکم صادره از مرجع يادشده جهت اجراء به ثبت محل ارسال می گردد که روش عملی اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی بدين شرح است: متقاضی بايدتقاضای خودرا همراه بااصل يارونوشت مصدق حکم قطعی افراز به ثبت محل تسليم نمايد. منظور از رونوشت مصدق اين است که مطابقت رونوشت حکم افراز با اصل آن بايد به تاييد دفتر دادگاه محل برسد و به آن تمبر الصاق شود. رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را صادر می نمايد و به متقاضی تاريخ وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارد. تقاضای متقاضی ثبت دفتر انديکاتور می شود و همراه با ضمائم به بايگانی ارسال می گردد تا در پرونده ثبتی مربوطه ضبط شود. در روز مراجعه متقاضی که قبلا تعيين شده بايگانی پرونده را جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد مسئول اداره ارسال می دارد و او با توجه به دفتر اوقات خود نماينده و نقشه برداری را جهت انجام اقدامات بعدی تعيين می نمايد. ضمنا چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتی که توسط مسئول اداره تعيين می شود و به شرحی که قبلا توضيح داده شد بايستی وسيله متقاضی به حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوطه توديع و فيش آن جهت ضبط در پرونده به ثبت ارائه شود. سپس نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند و بعد از حضور در محل متقاضی بايستی ملک را معرفی و نماينده حدود آن را با سوابق پرونده ثبتی تطبيق و بعد حدود قطعات افراز شده مندرج در حکم را با محل مقايسه و تطبيق و کنترل و نقشه بردار حدود کل ملک و قطعات افراز شده را برداشت نموده و قطعات افرازی را برابر قيمت منطقه ای ارزيابی نمايد. (بند 378 مجموعه بخشنامه های ثبتی). بعد از ترسيم نقشه ملک وسيله نقشه بردار که بايستی نمايانگر حدود و مشخصات قطعات افرازی باشدنماينده صورتجلسه افراز را باملاحظه پرونده ثبتی ومشاهدات خوددرمحل وتوجه به حکم صادره ازدادگاه ورعايت حدودومشخصات ملک براساس سوابق پرونده ثبتی و موقعيت محل و حکم صادره تنظيم می نمايد. اين صورتجلسه که با عنوان صورتجلسه افراز تهيه می شود نماينده بايستی بعد از توضيح کامل جريان ثبتی ملک در مقدمه و ذکر حدود اوليه ملک و اسامی مالکين مشاعی چگونگی افراز را با اشاره به حکم صادره دادگاه توضيح داده و حدود و مشخصات و مساحت قطعات افراز شده را با تعيين شمارات فرعی از اصلی مربوطه به ترتيب قيد نمايد و هر قطعه را در سهم همان فردی که در حکم افراز به او تعلق گرفته قرار دهد و پيش نويس سند مالکيت قطعات مفروز شده را بنام مالکين مربوطه تهيه و به گواهی دفتر املاک بازداشتی برساند. نماينده صورتجلسه افراز را خود امضاء و پس از امضاء نقشه بردار همراه با نقشه ترسيمی و برگ ارزيابی تنظيم شده که به قيمت منطقه ای خواهدبود و به امضاء نقشه بردار و ارزياب و متقاضی هم بايد برسد همراه با پرونده و پيش نويس اسناد مالکيت تهيه شده طی گزارشی به استحضار مسئول اداره می رساند. رئيس اداره پس از بررسی صورتجلسه و تطبيق مفاد آن با پرونده ثبتی و حکم صادره دادگاه و کنترل پيش نويس اسناد مالکيت تهيه شده چنانچه اشکالی را ملاحظه ننمايد پيش نويس اسناد را امضاء و دستور ثبت صورتجلسه افراز را در دفتر املاک صادر می نمايد و به حسابداری اجازه می دهد که فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را در صورت تعلق به شرحی که قبلا توضيح داده شده پرداخت نمايد. در اين مرحله از اقدام متقاضی مکلف است هزينه افراز و ساير حقوق ثبتی متعلقه سهم خود را همراه با بهاء دفترچه سند مالکيت حسب محاسبه حسابداری در بانک توديع و فيش آن را جهت ضميمه نمودن پرونده به حسابداری ارائه نمايد. (ماده 3 قانون افراز). بعد از توديع هزينه افراز و ساير حقوق ثبتی متعلقه و بهاء دفترچه سند مالکيت پرونده جهت اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می شود متصدی دفتر املاک با توجه به دستور صادره از طرف رئيس اداره مراتب صورتجلسه افراز را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه دفتر املاکی که سهام مشاعی هر مالک در آن ثبت شده قيد می نمايد و با توضيح موضوع خروجی زده و حدود و مشخصات هر کدام از قطعه يا قطعات افرازی را در دفتر جاری املاک ثبت نموده و شماره ثبت صفحه جديد را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعی مربوطه قيد می نمايد سپس سند مالکيت مشاعی اوليه را باطل و سند جديد را تحرير می کند. آنگاه ثبت دفتر املاک و سند مالکيت تحرير شده را به امضاء مسئول اداره می رساند و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می دارد. در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ می شود بعد در دفتر تسليم سند ثبت می گردد و پس از احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه آن تحقق می پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد. و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود. لازم به تذکر است چنانچه ملکی بموجب تصميم قطعی غيرقابل افراز تشخيص داده شود با تقاضای هر يک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی) فروخته می شود (ماده 4 قانون افراز) که در اين صورت وجوه حاصله از فروش ملک غيرقابل افراز پس از کسر هزينه عمليات اجرائی طبق دستور دادگاه بين شرکاء به ميزان سهام و مالکيت آنها تقسيم خواهدشد (ماده 10 آئيننامه قانون افراز). .

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم