سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۲
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که دارای سند مالکيت می باشد

بسيار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معينی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گرديده که دارای اضافه مساحت می باشد. چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشی از تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومی نباشد و به تاييد نماينده ثبت و تشخيص رئيس اداره داخل در محدوده سند مالکيت باشد و با اصلاح آن حقی از کسی تضييع نشود مالک می تواند درخواست اصلاح سند مالکيت خود را از ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است بنمايد. (موضوع ماده 149 الحاقی قانون ثبت و بند 391 مجموعه بخشنامه های ثبتی). در اين صورت مالک می بايستی تقاضای خود را مبنی بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضميمه بنچاق معامله اوليه به ثبت محل تسليم دارد. رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را می دهد و روز معاينه محل را تعيين و به متقاضی اعلام می دارد. سپس تقاضا در دفتر انديکاتور ثبت و جهت ضبط در پرونده مربوطه تا روز مراجعه متقاضی به بايگانی ارسال می شود. بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتی که از طرف رئيس ثبت تعيين می شود بايد وسيله متقاضی به حساب سپرده ثبت واريز گردد. بعد از توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار وسيله متقاضی به نحوی که شرح آن در قبل بيان شد نماينده و نقشه بردار در روز مقرر همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند. بعد از حضور در محل مالک ملک را معرفی و نماينده حدود آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبيق و با مجاورين کنترل و در مورد اينکه آيا اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکيت می باشد يا خير بررسی های لازم را با همکاری نقشه بردار در محل انجام می دهد. نقشه بردار نقشه وضع موجود ملک را برداشت و سپس نقشه ای که نمودار وضع گذشته و حال ملک باشد ترسيم می نمايد آنگاه نماينده صورتجلسه معاينه محل را تنظيم می نمايد. در اين صورتجلسه که نماينده آن را با عنوان صورتجلسه اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت نسبت به پلاک موردنظر تنظيم می نمايد بايستی جريان ثبتی ملک را در مقدمه آن بطور مشروح توضيح و نام مالک را قيد سپس با اشاره به تقاضای مالک مبنی بر وجود اضافه مساحت مشاهدات خود را در محل در صورتجلسه مرقوم داشته و چگونگی ايجاد اضافه مساحت را بيان نموده و گواهی لازم مبنی بر عدم تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومی را بنمايد و در نهايت ضمن تعيين ميزان اضافه مساحت که وسيله نقشه بردار محاسبه می شود صريحا اظهارنظر نمايد که اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکيت می باشد و با اصلاح آن حقی از کسی و يا مجاورين تضييع نمی گردد. سپس صورتجلسه را خود امضاء نموده و به امضاء نقشه بردار و مالک رسانيده و همراه با گزارشی به ضميمه پرونده ثبتی مراتب را به استحضار رئيس اداره می رساند. رئيس اداره صورتجلسه را بررسی و با ملاحظه نقشه های سابق و لاحق ملک و پرونده ثبتی مربوطه چنانچه تشخيص داد اظهارات نماينده و نقشه بردار صحيح بوده و موجبات تضييع حق از کسی با اصلاح سند مالکيت ايجاد نمی گردد و موضوع از مصاديق ماده 149 الحاقی قانون ثبت می باشد ضمن صدور دستور اصلاح سند پرونده را جهت محاسبه بهاء اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولين سند انتقال درصورتيکه شرط يا قراری در اين خصوص در سند انتقال اوليه قيد نشده باشد به حسابداری ارجاع می نمايد. درصورتيکه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله وسيله نقشه بردار و ارزياب تعيين خواهدشد (تبصره ذيل ماده 149 الحاقی). پرونده برای محاسبه اضافه مساحت و نيز ساير حقوق ثبتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود. حسابداری بهاء اضافه مساحت را بشرح فوق تعيين و ساير حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و فيشهای مربوط را تنظيم و جهت توديع به حساب سپرده و واريز به حساب درآمد ثبت به متقاضی تسليم می دارد و فوق العاده نماينده و نقشه بردار را طبق روالی که شرح آن گذشت به آنان پرداخت می نمايد. متقاضی بهاء اضافه مساحت را در حساب سپرده توديع و حقوق دولتی متعلقه را به حساب درآمد ثبت نزد بانک ملی مربوطه واريز و فيش های لازم را به حسابداری ثبت تسليم می دارد تا ضميمه پرونده شود. بعد از توديع وجوه ياد شده وسيله متقاضی پرونده نزد نماينده مربوطه ارسال می گردد تا مراتب اصلاح را در پيش نويس سند مالکيت قيد نموده و به مالک اوليه اخطار نمايد که جهت دريافت بهاء اضافه مساحت به ثبت مراجعه نمايد. آنگاه پيش نويس اصلاح شده و اخطارهای تهيه شده را به امضاء مسئول اداره می رساند. اخطارها بعد از صدور از دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسليم می گردد و مامور پس از ابلاغ نسخه ديدار شده را با قيد امضاء و گواهی لازم پس از ملاحظه مسئول اداره و اطمينان از صحت ابلاغ جهت ضبط در پرونده به بايگانی تحويل می دهد. سپس پرونده جهت توضيح مراتب اصلاحی به دفتر املاک ارسال می گردد متصدی دفتر املاک شماره صورتجلسه و مراتب اصلاحی و ميزان اضافه مساحت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک و صفحه ملاحظات سند مالکيت که در اين مرحله وسيله متقاضی ارائه می شود توضيح داده و به امضاء مسئول اداره می رساند. سپس پرونده جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می شود و پس از اخذ رسيد در ذيل تقاضای اوليه به متقاضی تسليم می گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود. شايان ذکر است چنانچه ملک مورد اصلاح در رهن يا بيع شرط باشد اصلاح آن موکول به کسب موافقت خريداران اسناد مذکور می باشد.

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم