پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۶
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش رسيدگی به اعتراض آگهی های نوبتی موضوع ماده 16 قانون ثبت

بعد از انتشار آگهی نوبتی نسبت به املاکی که بشرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده بموجب ماده 16 قانون ثبت هرکس می تواند اعتراضی نسبت به ثبت ملک موردنظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين آگهی نوبتی مراتب را کتبا به ثبت محل مربوطه اعلام و رسيد دريافت نمايد. البته ممکن است افرادی بعد از تنظيم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهی نوبتی يا بعد از انقضاء مهلت مقرر نيز نسبت به ثبت ملکی اعتراض نمايند که طريقه رسيدگی به هر يک از آنها بشرح زير می باشد: 1- چنانچه اعتراض بعد از تنظيم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهی نوبتی وسيله معترض به ثبت محل تسليم شود رئيس ثبت پس از دستور ثبت آن در دفتر انديکاتور آن را جهت رسيدگی و اقدام به بايگانی ارجاع می نمايد مسئول بايگانی پس از ضميه نمودن اعتراض به پرونده و ملاحظه چگونگی جريان امر مراتب را طی نامه ای به معترض اعلام می دارد که چون هنوز آگهی نوبتی نسبت به ملک موردنظر منتشر نشده، لذا اعتراض در اين زمان مسموع نبوده و قابل رسيدگی نيست و تاکيد می نمايد که معترض بايستی اعتراض خود را ظرف نود روز از تاريخ اولين نشر آگهی به ثبت محل تسليم دارد (موضوع ماده 87 آئين نامه قانون) نامه پس از امضاء رئيس ثبت و درج شماره بر آن توسط متصدی دفتر انديکاتور به آدرس معترض ارسال می شود. 2- چنانچه اعتراض ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين آگهی نوبتی واصل شود رئيس اداره ابتدا دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور می دهد و نامه پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت اقدامات بعدی به شعبه بايگانی ارسال می شود. مسئول بايگانی پرونده مربوطه را استخراج و بعد از ملاحظه آن درصورتيکه تشخيص داد اعتراض ظرف مهلت مقرر واصل شده يک نسخه فتوکپی از آن تهيه و در پرونده ثبتی مربوطه ضبط و سپس قبض رسيد اعتراض را که حاوی مشخصات کامل معترض و آدرس دقيق او باشد بنحوی که تاريخ وصول اعتراض با تمام حروف در آن درج شده باشد را صادر و همراه با اصل اعتراض طی نامه ای جهت رسيدگی به دادگاه صالحه محل (در حال حاضر دادگاه حقوقی) ارسال و يک نسخه از قبض رسيد را به معترض تسليم يا به آدرس او ارسال می دارد و اظهارنامه ملک و پوشه پرونده را به مهر اعتراض دارد ممهور می نمايد (مواد 90 - 91 - 92 آئين نامه قانون ثبت) سپس نامه تهيه شده وسيله مسئول بايگانی پس از امضاء رئيس اداره همراه با اصل اعتراض و قبض رسيد مربوطه پس از درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور به دادگاه صالحه محل جهت رسيدگی ارسال می شود. 3- چنانچه اعتراض بعد از انتشار آگهی نوبت و انقضاء زمان واخواهی مقرر در قانون به اداره ثبت واصل شود رئيس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور صادر و جهت رسيدگی به بايگانی ارجاع می نمايد اعتراض پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت اقدام به بايگانی ارسال می شود مسئول بايگانی پرونده مربوطه را استخراج و با ملاحظه محتويات پرونده و تاريخ انتشار اولين آگهی در صورتيکه وصول اعتراض بعد از انقضاء مهلت مقرر در قانون تشخيص داده شود مراتب را به رئيس ثبت گزارش می نمايد مسئول اداره با ملاحظه گزارش مسئول بايگانی و حصول اطمينان از صحت گزارش مبنی بر وصول اعتراض خارج از مهلت دستور رسيدگی به آن را در نشست اداری با حضور رئيس دادگاه محل صادر می نمايد. سپس در اجرای قسمت اخير ماده 16 قانون ثبت از رئيس دادگاه محل کتبا دعوت می شود تا در نشست اداری که در ثبت محل تشکيل می شود حضور يافته و به موضوع اعتراض رسيدگی نمايند. پس از تشکيل جلسه که با حضور رئيس ثبت و رئيس دادگاه محل در وقت مقرر انجام می شود پرونده ثبتی مربوطه و اعتراض واصله مطرح و بررسی آنگاه رای مقتضی صادر و مراتب در پايان صورتجلسه و انشاء رای بعمل آمده و به امضاء اعضاء شرکت کننده در جلسه رسيده و سپس پرونده جهت ادامه عمليات ثبتی به بايگانی ارسال می شود، رای صادره در اين مورد قطعی است.

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم