سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۵
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش صدور سند مالکيت بنام وراث

هرگاه فردی که سند مالکيت ملکی بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث او می توانند با ارائه مدارک زير:
الف - تقاضای صدور سند مالکيت
ب - گواهی حصر وراثت
ج - فرم 19 مالياتی
د - اصل سند مالکيت مورث
از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکيت نسبت به سهم الارث خود را بنمايند.
توضيح:
1- حصر وراثت حکمی است که بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد يا تمامی ورثه بعد از طی تشريفات قانونی لازم از طرف مرجع قضائی صالحه (دادگاه حقوقی) صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاريخ و محل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی اعم از همسر و پسر و دختر و غيره در آن به وضوح قيد و نيز ميزان سهم الارث آنها برطبق قانون ارث تعيين می شود.
2- فرم 19 مالياتی گواهی است که از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول ماليات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالياتی آنان می نمايد که در گواهی مذکور مشخصات ملکی که ورثه قصد دريافت سند آن را بنام خود دارند بايد قيد شده باشد بعد از تحويل مدارک يادشده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور می دهد و سوابق و مدارک ابرازی را جهت بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع نموده و تاريخ مراجعه بعدی متقاضی يا متقاضيان را تعيين و به آنها اعلام می نمايد. تقاضا پس از ثبت در دفتر انديکاتور همراه با ضمائم جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگانی ارسال می شود در بايگانی پرونده از رديف خود خارج و به پيوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر املاک ارسال می گردد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قيد و در زير ثبت اوليه ملک بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده 105 آئيننامه قانون ثبت، ثبت می نمايد. آنگاه برطبق ماده 121 آئيننامه قانون ثبت برای هر يک از ورثه يک پيش نويس سند مالکيت تهيه وحدود کليه ملک را در يکی از آنها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبور می نمايد و به همين ترتيب در دفتر املاک ثبت و در زير هر سهم اشاره به ثبت و صفحه ای حدود کلی در آن نوشته شده می کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسی و کنترل و ملاحظه سوابق پيش نويس اسناد مالکيت ورثه را امضاء و دستور تحرير اسناد مالکيت جديدمشاعی و ابطال سند مالکيت اوليه را صادر می نمايد. متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکيت جديد مشاعی را تحرير و سند مالکيت مورث را باطل و ضميمه پرونده می نمايد. در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکيت به حسابداری ارجاع می شود متقاضی يا متقاضيان بهاء دفترچه اسناد مالکيت را به حساب درآمد ثبت طبق فيش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واريز و نسخ لازم را به ثبت تسليم می دارند. آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکيت تحرير شده نزد مسئول مربوطه ارسال می شود و او بعد از بررسی اجمالی آنها را امضاء می نمايد. سپس پرونده جهت تسليم اسناد به ورثه به بايگانی ارسال و در آنجا به شرحی که قبلا توضيح داده شد اسناد بعد از نخ کشی و پلمپ و ثبت در دفتر تسليم سند در قبال اخذ رسيد و پس از احراز هويت به ورثه تحويل می گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود. تذکرات:
1- در صورتيکه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نيازی ب-ه مطالبه فرم 19 مالياتی نيست.
2- چنانچه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوج-ه متوفی را ارائه نمايند سند مالکيت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام کليه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و يا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود درغيراينصورت با اقرار ورثه مبنی برعدم توانائ-ی پرداخت سهم الارث زوج-ه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسليم خواهدشد.
3- هرگاه بعضی از ورثه با تسليم رونوشت گواهی حصر وراثت و سای-ر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکيت سهمی خود از ماترک مورث را بنمايند و اعلام دارند که سند مالکيت مورث نزد احدی از ورثه يا شخص ديگری است که از ابراز و تسليم به وراث يا اداره ثبت امتناع می نمايد اداره ثبت مکلف است به شخص يادشده اخطار نمايد که ظرف ده روز از تاريخ رويت اخطار سند را به ثبت محل تحويل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکيت بنام ورثه صادر می شود و درغير اين صورت مراتب يکبار در يکی از روزنامه های کثيرالانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحويل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکيت جديد بنام ورثه با رعايت ساير مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکيت اوليه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در آن تصريح می شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره 3 ذيل اصلاح تبصره يک ماده 120 آئيننامه قانون ثبت املاک).

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم