سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۶
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرش تقاضای ثبت

هرگاه بين اشخاص و اداره ثبت هنگام قبول ثبت ملک اختلافی حاصل شود يا ملکی را که متقاضی مدعی مالکيت اوست و نسبت به آن تقاضای قبول ثبت دارد در تصرف فرد ديگری باشد که متصرف هم نسبت به همان ملک ادعای مالکيت بنمايد قبول ثبت چنين ملکی موکول به رفع تزاحم و تعارض می باشد. بديهی است مرجع رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به قبول ثبت بنام هر يک از طرفين اختلاف هيات نظارت ثبت منطقه مربوطه خواهدبود. (موضوع بند يک از ماده 3 آئيننامه اجرائی رسيدگی اسناد مالکيت معارض و هيات نظارت و شورای عالی ثبت). البته آراء هيات نظارت که در اين خصوص صادر می شود به استناد تبصره 5 از بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قابل تجديدنظر در شورای عالی ثبت می باشد. روش عملی رسيدگی به موضوع جهت تهيه گزارش به ثبت منطقه بشرح زير است: نماينده و نقشه بردار بعد از مراجعت از معاينه محل و مشاهده تعارض و تزاحم و وجود اختلاف بين متقاضی قبول ثبت و متصرف مراتب را طی گزارشی به استحضار رئيس اداره می رسانند. رئيس ثبت بعد از ملاحظه گزارش و بررسی ضمن اينکه دستور می دهد در دفتر انديکاتور ثبت شود سوابق را جهت انجام اقدامات بعدی به نماينده مربوطه ارجاع می نمايد. متصدی دفتر انديکاتور گزارش را ثبت دفتر نموده و برای اقدام بعدی نزد نماينده ارسال می دارد. نماينده حسب دستور رئيس اداره مدارک طرفين دعوی را اخذ و ضمن تعيين وقت مناسب به طرفين اخطار می نمايد که برای معاينه محل در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور يابند و نيز در اخطار متذکر می گردد که اولا عدم حضور مانع از انجام عمليات نخواهدبود و ثانيا طرفين دعوی می توانند تا روز معاينه محل به اداره ثبت مراجعه و با ملاحظه مدارک تسليمی طرف مقابل از مفاد آنها اطلاع حاصل نمايند. اخطارها پس از امضاء رئيس اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسليم می گردد. مامور ابلاغ آنها را در اسرع وقت به طرفين دعوی ابلاغ و نسخ رويت شده را با قيد امضاء و گواهی ابلاغ طی گزارشی به نظر رئيس ثبت می رساند. مسئول اداره پس از ملاحظه اخطارهای ابلاغ شده و حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور می دهد تا در سابقه ضبط گردند. در روز مقرر و تعيين شده با مراجعه متقاضی نماينده و نقشه بردار همراه وی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند. ضمنا چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضی موظف است آن را به شرحی که در گذشته بيان شد به حساب سپرده ثبت واريز و فيش آن را به حسابداری ارائه نمايد. بعد از حضور د رمحل نماينده تحقيقات جامعی را پيرامون چگونگی مالکيت متقاضی و تصرفات متصرف انجام و صورتجلسه ای را که بيانگر نحوه مالکيت متقاضی يا متصرف و نيز نحوه تصرف مدعی يا متقاضی باشد تنظيم و به امضاء طرفين و حضار و گواهان و شهود می رساند و بعد از اظهارنظر صريح نسبت به موضوع خود و نقشه بردار آن را امضاء و در صورت لزوم و ضرورت نقشه بردار کروکی ملک را هم ترسيم و سپس مراتب را طی گزارشی به استحضار رئيس اداره می رساند. مسئول اداره گزارش نماينده و صورتجلسه معاينه محل را ملاحظه و بررسی و درصورتيکه آن را جامع و کافی تشخيص داده و اشکالی بر آن متصور نباشد دستور می دهد مراتب جهت طرح در هيات نظارت به ثبت منطقه گزارش شود. در اين گزارش که عنوان ثبت منطقه تهيه می گردد نماينده بايستی جريان کامل ملک مورد تقاضا و چگونگی اقدامات انجام شده و اجراء موارد مندرج در بند يک ماده 3 آئيننامه اجرائی رسيدگی اسناد مالکيت معارض را به صراحت مرقوم و نظر نهائی ثبت محل را درخصوص قبول ثبت بنام يکی از دو طرف دعوی اظهار نمايد. مسئول اداره گزارش را مطالعه و در صورتيکه جامع تشخيص داد آن را امضاء و دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را هم می دهد، سپس متصدی دفتر انديکاتور پس از درج شماره آن را به ثبت منطقه مربوطه ارسال و سوابق را تا وصول رای هيات نظارت جهت ضبط به بايگانی برگشت می دهد.

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم