قرارداد با عکاسی شاهکار

قرارداد با عکاسی 

قرارداد کانون با عکاسی شاهکار

خدمات عکاسی 15  % تخفیف 

مدت زمان قرارداد از تاریخ 94/03/01 بمدت یکسال می باشد.

برای سردفتران و دفتریاران استان البرز با ارائه کارت شناسایی و کارمندان دفاتر با ارائه معرفی نامه از دفترخانه مربوطه


نشانی : کرج درختی جنب میدان عطار ساختمان پژواک مغازه غربی

بامدیریت آقای آرامقرارداد با عکاسی 

قرارداد کانون با عکاسی شاهکار

خدمات عکاسی  15 % تخفیف 

مدت زمان قرارداد از تاریخ 94/03/01 بمدت یکسال می باشد.

برای سردفتران و دفتریاران استان البرز با ارائه کارت شناسایی و کارمندان دفاتر با ارائه معرفی نامه از دفترخانه مربوطه


نشانی : کرج درختی جنب میدان عطار ساختمان پژواک مغازه غربی

بامدیریت آقای آرام